x

Adatvédelmi tájékoztató

 

Ez az adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: "Tájékoztató") az SCMax Solutions Kft.  (a továbbiakban: "weboldal") által gyűjtött és kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást tartalmazza. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót, mielőtt használná a weboldalt vagy személyes adatokat megosztana velünk.
 
Preambulum
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) „A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) előírásai alapján az SCMax Solutions Kft. (a továbbiakban mint adatkezelő), az alábbi tájékoztatást adja.
Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
A Vállalat adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://scmax.hu/ oldalon.
A Vállalat fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, oly módon, hogy az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
A jelen Adatkezelési Tájékoztató a közzétételével lép hatályba.

1. Az adatkezelésünk jogalapjai
a.) GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);
b.) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a résztvevő, mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése);
c.) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c.) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)
Az adatkezelés jogalapját az alábbiakban adatkategóriánként és adatkezelési célonként külön-külön meghatározzuk a fenti felsorolásra való utalással.
 
2. Tájékoztató célja
Jelen dokumentum ismerteti, hogy Vállalatunk hogyan használja fel és kezeli az Öntől gyűjtött és kapott személyes adatokat.
A tájékoztató célja, hogy rögzítse az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és politikáját.
Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 

Adatkezelő:
Cég neve: SCMax Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság.
Cég rövid neve: SCMax Solutions Kft.
Adószám: 29192298-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-382891
 
Elérhetőségek:
Postai úton: 1016 Budapest, Zsolt utca 6/B fsz. 2.
E-mail: info@scmax.hu
 
3. Gyűjtött személyes adatok
A Weboldal használata során az alábbi személyes adatokat gyűjthetjük:
név
cím
lakóhely
irányítószám
születési hely
születési idő
telefonszám
e-mail cím
iskolai végzettség
demográfiai információk
Egyéb információk, amelyeket Ön önkéntesen megoszt velünk.
 
Amennyiben a Látogató a Honlapon keresztül az Adatkezelő részére önéletrajzot küld, úgy abban az esetben az Adatkezelő az önéletrajzokat jogosult megőrizni. 
Az Adatkezelő tartalom szerkesztési tevékenysége során kezeli mindazon természetes személyek adatát, akik a tartalom előállításában közreműködtek, akár forrásként, akár oly módon, hogy a szerkesztett tartalomban meghivatkozásra kerülnek.
Személyes adatok gyűjtése a honlap látogatása során megadott személyes adatok, illetve a honlapon keresztül elküldött önéletrajzban foglalt személyes adatok megadása során történik.
Társaságunk a személyes adatok különleges kategóriáinak gyűjtését és kezelését nem végzi.

4. Az adatok felhasználása
A gyűjtött személyes adatokat az alábbi célokra használjuk fel:  
  • a Weboldal szolgáltatásainak nyújtása és kezelése
  • kapcsolattartás Önnel és válaszadás az Ön által küldött kérdésekre vagy kérésekre
  • az Ön által igényelt információk vagy szolgáltatások nyújtása
  • a Weboldal fejlesztése és javítása
  • marketing és promóciós célok, amennyiben ehhez a jogszabályok szerinti hozzájárulását megadta
  • önéletrajzok értékelése és esetleges álláspályázatokra történő jelentkezések fogadása
Adatkezelő a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet személyes adatokat. 
Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.

 5. Adatbiztonság
Az adatbiztonság érdekében megteszünk minden ésszerű intézkedést annak érdekében, hogy megvédjük a gyűjtött személyes adatokat jogosulatlan hozzáférés, felhasználás vagy változtatás ellen. Azonban nem tudjuk garantálni az adatok teljes biztonságát az interneten való átvitel során. 
Külső oldalakra mutató linkek: honlapunkon található olyan oldalakra mutató linkek, melyek a látogatóink számára hasznos információkat nyújtanak. Jelen adatvédelmi tájékoztatónk nem terjed ki ezen oldalakra.

6. Harmadik fél
Az Ön személyes adatait bizonyos esetekben átadhatjuk harmadik feleknek, ideértve a szolgáltatókat vagy alvállalkozókat, akik részt vesznek a Weboldal működtetésében vagy a szolgáltatások nyújtásában. Minden esetben gondoskodunk arról, hogy a személyes adatok védelme érdekében megfelelő adatvédelmi szerződéseket kössünk.

7. Adattovábbítás
Az Adatkezelő által gyűjtött és kezelt adatokat harmadik személyek felé nem továbbítjuk a jogszabályokban meghatározott kötelező érvényű esetek kivételével.

8. A honlap látogatót megillető jogok
Ön jogosult az általunk kezelt személyes adatokhoz való hozzáférésre, azok helyesbítésére, törlésére vagy korlátozására. Továbbá, jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelésről, valamint tiltakozni az adatok kezelése ellen. Az ilyen kérelmekkel kapcsolatban kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a fent említett elérhetőségeken.
  
9. Az Adatkezelések időtartama 
A Látogató által Honlapon keresztül történő kapcsolatfelvétel során küldött üzenetek vagy e-mailek esetén, az Adatkezelő a személyes adatokat a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő két évig megőrzi, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig. 
Látogató által küldött önéletrajzok esetén a küldéstől számított kettő évig.
  
10. A személyes adatok tárolási módja
Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint a vonatkozó szerverein találhatók meg.
Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
  • csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető
  • hitelessége és hitelesítése biztosított
  • változatlansága igazolható
  • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen
Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
Az Adatkezelő által kezelt adatokat elsődlegesen az illetékes belső munkatársaink jogosultak megismerni, azokat harmadik személyek részére nem adjuk át, kizárólag jogos érdekből (pl. adósságbehajtás), jogszabályi kötelezettségből, vagy ha ehhez a Látogató előzetesen kifejezett beleegyezését adta.

11. Eljárási szabályok
A személyes adatokról az információ adására, törlésére, valamint helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett ilyen igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

12. Adatvédelmi hatóság
Az Érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.
 
Tovább a Látogatók jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 
 
13. Egyéb rendelkezések
 Amennyiben Ön a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, Adatkezelő jogosult az Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. 
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.
 
 
x